Stypendium Gminy Szemud

Warunki przyznawania Stypendium Gminy Szemud

Wniosek może złożyć:

 • pełnoletni uczeń / student – we własnym imieniu;
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia szkoły podstawowej/liceum/technikum lub osoba, której powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad nim.

Termin złożenia i rozpatrywania wniosków:

 • terminy składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego upływają
  5 października i 5 marca każdego roku;
 • termin jest dotrzymany, jeśli wniosek wpłynie w wyznaczonym powyżej terminie
  do Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie w godzinach jego pracy;
 • komisja obraduje na posiedzeniach dwa razy do roku w terminach: między 5 a 15 dniem marca i między 5 a 15 dniem października.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud (budynek A) lub należy wysłać pocztą na adres : Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek (druk do pobrania);
 • kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia Kandydata z semestru poprzedzającego dzień złożenia wniosku (nie dotyczy studentów);
 • opinia wychowawcy klasy na temat ucznia, potwierdzona przez dyrektora szkoły/wicedyrektora szkoły (nie dotyczy studentów);
 • kopia odpisu ocen lub świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/wicedyrektora szkoły (nie dotyczy studentów);
 • potwierdzenie zaliczenia ostatniego semestru nauki poprzedzającego dzień złożenia wniosku (dotyczy studentów);
 • zaświadczenie o uzyskanej średniej egzaminacyjnej ocen podpisane przez dziekana (dotyczy studentów);
 • kopia wykazu ocen za ostatni semestr nauki poprzedzający dzień złożenia wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dziekana (dotyczy studentów);
 • opinia autorytetu w danej dziedzinie (specjalisty lub instruktora).

Inne informacje:

O stypendium mogą ubiegać się zameldowani na stałe na terenie gminy Szemud:

 • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych publicznych i niepublicznych;
 • uczniowie dziennych liceów i techników publicznych i niepublicznych – od II semestru I klasy;
 • studenci stacjonarnych studiów publicznych i niepublicznych, którzy nie przekroczyli 26 roku życia – od III semestru;
 • uczniowie i studenci szczególnie uzdolnieni w dziedzinie kultury i/lub sportu, którzy nie przekroczyli 26 roku życia.

Rada Gminy Szemud ustanowiła:

 • 10 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych po 130,00 zł;
 • 4 stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników publicznych i niepublicznych
  po 180,00 zł;
 • 3 stypendia dla studentów stacjonarnych studiów publicznych i niepublicznych,
  którzy nie przekroczyli 26 roku życia po 230,00 zł;
 • 4 stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i/lub sportu po 130,00 zł;
 • stypendia specjalne (jednorazowe) – wysokość uzależniona od środków pozostających w dyspozycji Komisji.

Szczegółowe informacje reguluje uchwała Nr XV/174/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendialnego Gminy Szemud w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szemud Regulamin stypendialny Gminy Szemud, z którą wnioskodawca ma obowiązek się zapoznać.

 

żródło informacji: http://szemud.pl/oswiata

Skip to content