Wyciąg ze Statutu SP w Bojanie

Samorząd Uczniowski

§  17.

 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Bojanie jest jedynym organem Zespołu reprezentującym ogół uczniów Szkoły Podstawowej.
 2. Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie jest jedynym organem Zespołu reprezentującym ogół uczniów Gimnazjum.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej oraz Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Roberta Schumana określają regulaminy uchwalone przez ogół uczniów.
 4. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej  tworzą przedstawiciele wszystkich klas Szkoły Podstawowej.
 5. Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Roberta Schumana tworzą przedstawiciele wszystkich klas Gimnazjum.
 6. W pracach Samorządów Uczniowskich biorą udział opiekunowie- nauczyciele. Nauczyciel, pełniący funkcję opiekuna SU, może ją sprawować tylko przez dwie kadencje.
 7. Samorządy, o których mowa w ust. 1 i 2 przedstawiają Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
 8. Uczniowie mają prawo:
 1. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
 2. do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 3. do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 4. do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 5. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Zespołu.
Skip to content