Procedury organizacji pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego

aktualizacja – 01.09.2021r.


Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące w szkole ze względu na COVID-19

[download id=”17595″] ikona_pdf


Wytyczne MEiN, MZ i GIS  (aktualizacja – wrzesień 2021r.)

Pobierz  – pdf


Przekazywanie danych do Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Informujemy, że zgodnie z Art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o:

1)osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,
2)osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,
3)posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną
– od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie mogą ustalić.

2. Dane osób, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;
8) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego;
9) okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka;
10) trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu;
11) miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.

Ponadto dyrektor szkoły jest obowiązany przestrzegać wytycznych GIS, MZ i MEN. Ich realizacja jest wykonywaniem obowiązku prawnego. Jeżeli zatem dyrektor tworzy listę osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną i przekazuje dane tych osób do sanepidu, to tym samym wykonuje obowiązek prawny.

Podstawa prawna:

  • – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • – ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • – ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  • – art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz motyw 46 RODO

Bezpieczny powrót do szkoły - rodzice

Bezpieczny powrót do szkoły - uczniowie

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r.  IV aktualizacja

[download id=”17459″] 

/

 

 

/

 

Skip to content