Lista przyjętych do Oddziału Przedszkolnego
DOSTĘPNA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOJANIE

Osoby zainteresowane rekrutacją uzupełniającą  do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 proszę wysyłać zgłoszenie dziecka na  adres emailowy szkoły
w terminie  od 17 do 21 sierpnia 2020 r.

poczta@spbojano.pl

Zasady rekrutacji drogą elektroniczną
Rekrutacja-elektroniczna-informacje.pdf (113 pobrań) ikona_pdf

 

Dokumentacje składają rodzice dziecka na podstawie dowodu osobistego
i aktu urodzenia dziecka (do wglądu)

Wychowaniem przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Bojanie objęte są dzieci 6 letnie. Na rok szkolny 2020/21 w rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w roku 2014 zamieszkałe na terenie Gminy Szemud. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Szemud mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora w terminach ustalonych w harmonogramie. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń 25 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej (art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe) może żądać:
– dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
– może zwrócić się do wójta o potwierdzenie tych okoliczności.

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (art. 150 ust. 8 Prawo oświatowe):
– korzysta z informacji, które zna z urzędu,
– może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,
– może zweryfikować Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w drodze wywiadu.

O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnienie nie zostało potwierdzone.

Rodzic dziecka biorącego udział w rekrutacji zobowiązany jest złożyć dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:
– Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/176/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18 grudnia 2019 r. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub realizowaniu obowiązku szkolnego w danej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny
– Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/176/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18 grudnia 2019 r. Oświadczenie dotyczące zatrudnienia/pobierania nauki w trybie dziennym/prowadzenia działalności gospodarczej/prowadzenia gospodarstwa rolnego/samotnego wychowywania dziecka
– Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/176/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18 grudnia 2019 r. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
– Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 27 stycznia 2020 roku WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ wraz z załącznikami:
– OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata
– OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu innego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Uchwała nr XV-176-2019 RG Szemud.pdf (81 pobrań)  ikona_pdf

Zarządzenie w sprawie określenia wniosku.pdf (61 pobrań)  ikona_pdf

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego.pdf (119 pobrań)  ikona_pdf

Załączniki do uchwały.doc (73 pobrania)  ikona word

——————————-

Wniosek wraz z załącznikami.docx (193 pobrania)  ikona word

Załączniki do wniosku.doc (97 pobrań)  ikona word