Wniosek-obiady.doc (240 pobrań)  ikona word

Wniosek-obiady.pdf (228 pobrań)  ikona_pdf

Zapraszamy do korzystania ze smacznych gorących posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej.

 Cena obiadu dla ucznia 3,80 zł –  jest to tzw. koszt wsadu do kotła.

Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości planowanych posiłków na dany miesiąc i widnieje przy wejściu do obiektu i na stronie internetowej szkoły.

Opłaty za poszczególne miesiące.:

  • w styczniu 2020 r.     34,20 zł (9 dni)
  • w lutym 2020 r.         76,00 zł (20 dni)
  • w marcu 2020 r.        83,60 zł (22 dni)
  • w kwietniu 2020 r.    68,40 zł (18 dni)*
  • w maju 2020 r.          76,00 zł (20 dni)
  • w czerwcu 2020 r.     64,60 zł (17 dni, do 25.06, bez 12.06.br.)

* Podana na kwiecień kwota dotyczy całego miesiąca bez ferii świątecznych, ale z egzaminem klas VIII w dniach  21-23.04. br., kiedy to zajęć dydaktycznych nie będzie, ale zapewniona będzie opieka wszystkim uczniom.

Osoby, które pragną skorzystać z odpisu z tyt. nieobecności  na obiadach w dniach egzaminów,  proszę o zgłaszanie takiego zamiaru do 3.04.2020 r., w celu odliczenia z płatności kwoty 3,80 zł za każdy dzień i odpowiedniego zaplanowania żywienia.  

 

Prosimy dokonywać opłat zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej tj. od 25. dnia do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczą opłaty, w godz. od 7.45 do 9.00 i od 13.00 do 15.30 w pokoju 1.9. Przyjmujemy zasadę, że opłata za luty powinna być na koncie szkoły najpóźniej z dniem 31 stycznia, za marzec z końcem lutego itd. Tylko w miesiącach styczeń i wrzesień opłaty będą pobierane od 1. do 7. dnia miesiąca właściwego. Inne terminy wpłat można stosować tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z intendentem.

Po uzgodnieniu z intendentem, opłaty za obiady można także uiszczać przelewem na konto Szkoły Podstawowej w Bojanie ul. Wybickiego 38:

Bank Rumia Spółdzielczy nr konta 45 8351 0003 0038 1907 2000 0010

z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza. Warunkiem koniecznym przy wpłacie na konto jest niezwłoczne okazanie potwierdzenia dokonania przelewu intendentowi lub przesłanie mailem na adres: intendent@spbojano.pl

Prosimy o przelewanie dokładnych kwot.

Odpisy realizujemy po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka, od następnego dnia po telefonicznej lub osobistej informacji,  dzień zgłoszenia nie podlega zwrotowi. Odliczenie następuje przy kolejnej opłacie.