Wniosek-obiady.doc (206 pobrań)  ikona word

Wniosek-obiady.pdf (186 pobrań)  ikona_pdf

Zapraszamy do korzystania ze smacznych gorących posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej.

Rodzice pragnący zapisać dzieci na obiady proszeni są o składanie deklaracji i dokonywanie opłat u intendenta, w pokoju nr 1.9, w dniach 2 – 5.09.2019 r.

 Cena obiadu dla ucznia 3,80 zł –  jest to tzw. koszt wsadu do kotła.

Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości planowanych posiłków na dany miesiąc i widnieje przy wejściu do obiektu i na stronie internetowej szkoły.

Opłaty za poszczególne miesiące.:

  • We wrześniu 72,20 zł (19 dni)
  • w październiku 83,60 zł (22 dni)
  • w listopadzie 72,20 zł (19 dni)
  • w grudniu  57,00 zł (15 dni).

Kasa Stołówki czynna tylko w wyznaczonych dniach i godzinach:

tj. od 25. dnia do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczą opłaty, w godz. od 7.45 do 9.00 i od 13.00 do 15.30 w pokoju 1.9. Przyjmujemy zasadę, że opłata za październik powinna być na koncie szkoły najpóźniej z dniem 30 września, za listopad z końcem października itd. Tylko w miesiącach wrzesień i styczeń opłaty będą pobierane do 5. dnia miesiąca właściwego. Inne terminy wpłat można stosować tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z intendentem.

Po uzgodnieniu z intendentem, opłaty za obiady można dokonywać przelewem na konto Szkoły Podstawowej w Bojanie ul. Wybickiego 38:

Bank Rumia Spółdzielczy nr konta 45 8351 0003 0038 1907 2000 0010

z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza. Warunkiem koniecznym przy wpłacie na konto jest niezwłoczne okazanie potwierdzenia dokonania przelewu intendentowi lub przesłanie mailem na adres: intendent@spbojano.pl

Prosimy o przelewanie dokładnych kwot.

Odpisy realizujemy po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka, od następnego dnia po telefonicznej lub osobistej informacji,  dzień zgłoszenia nie podlega zwrotowi. Odliczenie następuje przy kolejnej opłacie.

Osoby zainteresowane obiadami, będące w trudnej sytuacji materialnej – mogą składać wnioski o dożywianie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie wraz z zaświadczeniem o zarobkach – pomoc przysługuje już przy kryterium dochodowym 792 zł netto na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym wniosek.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej.

Tel. do GOPS-u:  58  676 51 54.

Druki do pobrania i podstawowe informacje na stronie internetowej www.gopsszemud.pl