Wniosek-obiady.doc (155 pobrań)  ikona word

Wniosek-obiady.pdf (138 pobrań)  ikona_pdf

Zapraszamy do korzystania ze smacznych gorących posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej.

 Cena obiadu dla ucznia 3,80 zł –  jest to tzw. koszt wsadu do kotła.

Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości planowanych posiłków na dany miesiąc i widnieje przy wejściu do obiektu i na stronie internetowej szkoły.

Opłaty za poszczególne miesiące.:

  • w styczniu 2019 r.     83,60 zł (22 dni)
  • w lutym 2019 r.         38,00 zł (10 dni)
  • w marcu 2019 r.        79,80 zł (21 dni)*
  • w kwietniu 2019 r.    68,40 zł (18 dni)**
  • w maju 2019 r.          76,00 zł (20 dni, od 6.05 do 31.05.19)
  • w czerwcu 2019 r.     49,40 zł (13 dni, do 19.06).

Podana na marzec kwota dotyczy całego miesiąca,  z rekolekcjami. W dniach rekolekcji (11-13.03.br.) odbędą się zajęcia dydaktyczne .

** Podana na kwiecień kwota dotyczy całego miesiąca, bez ferii świątecznych, ale z egzaminem klas VIII 10-12.04.br. i egzaminem gimnazjalnym  15-18.04. br.  W dniach egzaminów  zajęć dydaktycznych nie będzie, ale zapewniona będzie opieka wszystkim uczniom.

Osoby, które pragną skorzystać z odpisu z tyt. nieobecności  na obiadach w dniach egzaminów,  proszę o zgłaszanie takiego zamiaru do 2.04.2019 r., w celu odliczenia z płatności kwoty 3,80 zł za każdy dzień i odpowiedniego zaplanowania żywienia.  

Kasa Stołówki czynna tylko w wyznaczonych dniach i godzinach:

tj. od 25. dnia do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczą opłaty, w godz. od 7.45 do 9.00 i od 13.00 do 15.30 w pokoju 1.9. Przyjmujemy zasadę, że opłata za październik powinna być na koncie szkoły najpóźniej z dniem 30 września, za listopad z końcem października itd. Tylko w miesiącach wrzesień i styczeń opłaty będą pobierane od 1. do 5. dnia miesiąca właściwego. Inne terminy wpłat można stosować tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z intendentem.

Po uzgodnieniu z intendentem, opłaty za obiady można dokonywać przelewem na konto Szkoły Podstawowej w Bojanie ul. Wybickiego 38:

Bank Rumia Spółdzielczy nr konta 45 8351 0003 0038 1907 2000 0010

z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza. Warunkiem koniecznym przy wpłacie na konto jest niezwłoczne okazanie potwierdzenia dokonania przelewu intendentowi lub przesłanie mailem na adres: intendent@spbojano.pl

Odpisy realizujemy po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka, od następnego dnia po telefonicznej lub osobistej informacji,  dzień zgłoszenia nie podlega zwrotowi. Odliczenie następuje przy kolejnej opłacie.

Osoby zainteresowane obiadami, będące w trudnej sytuacji materialnej – mogą składać wnioski o dożywianie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie wraz z zaświadczeniem o zarobkach – pomoc przysługuje już przy kryterium dochodowym 771 zł netto na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym wniosek.

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się jako 288 zł x 1 ha przeliczeniowy. Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej.

Tel. do GOPS-u:  58  676 51 51.

Druki do pobrania i podstawowe informacje na stronie internetowej www.gopsszemud.pl