komunikat

aktualizacja 04.06.2020

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu od 25 maja 2020 r. funkcjonowania szkoły w klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zajęć rewalidacji, konsultacji dla klas 8 i od dnia 1 czerwca 2020 r. konsultacji dla uczniów wszystkich klas.

W związku z powyższym należy złożyć deklarację potrzeby skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć rewalidacji, konsultacji.

Druki deklaracji są umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać wraz z wymaganymi dokumentami na adres mailowy szkoły poczta@spbojano.pl

Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych uczniów.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia rewalidacji, konsultacje zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora drogą mailową lub za pośrednictwem i-dziennika.

W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie po dostarczeniu przez rodzica stosownej dokumentacji.

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.

Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020 r. – do 25 czerwca 2020 r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkole, zajęć rewalidacji, konsultacji w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor szkoły Danuta Hefta 

Procedury.pdf (47 pobrań)  ikona_pdf
Deklaracja-konsultacje.docx (35 pobrań)  ikona word
Deklaracja-opieka I-III.docx (12 pobrań)  ikona word
Deklaracja-rewlidacja.docx (29 pobrań)  ikona word
Harmonogram zajęć.docx (56 pobrań)  ikona word