REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Bojanie oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
 2. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Szemud.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 4. Celem Konkursu jest:
  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych
  • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej
  • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci polskich pieśni patriotycznych
  • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
 5. Uczestnicy:
  •  soliści
  • zespoły (max 6 osób)
 6. Zgłoszenia uczestników.
  • solistów i zespołów do konkursu zgłaszają opiekunowie do dnia 31 października 2015 r.
  • zgłoszenia przyjmowane będą na karcie zgłoszeń stanowiącej załącznik do regulaminu
  • do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku
  • uczestnicy w kategorii wiekowej I – III SP wykonują JEDNĄ piosenkę, pozostałe kategorie wiekowe tzn. IV – VI SP, oraz gimnazjum wykonują OBOWIĄZKOWO  DWIE piosenki lub pieśni o charakterze patriotycznym , jedną a’ capella, drugą z towarzyszeniem instrumentalnym.
  • szkoła podstawowa może zgłosić max 2 solistów i 2 zespoły, a gimnazjum – 3 solistów i 2 zespoły (szkoły mogą przeprowadzić swoje wewnętrzne eliminacje)
  • prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim
  • podkładem muzycznym może być:

  – akompaniament pianina, gitary, skrzypiec itp.
  – nagranie na płycie CD w formacie AUDIO
  – nagranie na pendrive

  • Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie oraz keyboard.
 7. Kryterium oceny stanowić będzie:
  • dobór repertuaru
  • interpretacja utworów
  • wrażenia artystyczne
  • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 8. Nagrody:
  • nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w kategorii: klas  1-3 SP, klas 4-6 SP oraz klas gimnazjalnych.
  • wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 10. Uwaga: Organizator nie zapewnia dowozu oraz nie zwraca kosztów podróży.
 11. Informacji dodatkowych udzielają:
  • Bogusław Napieralski – Dyrektor Centrum tel. 58 676 12 95
  • Leszek Walkowiak – Starszy instruktor 58 676 14 62
  • Sekretariat Zespołu Szkół w Bojanie tel. 58 676 03 85

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:

Karta Zgłoszenia.docx (144 pobrania)  ikona word lub  Karta Zgłoszenia.pdf (120 pobrań)  ikona_pdf