W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do:

  • uczniów klasy III szkoły podstawowej,
  • uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  • uczniów klasy IV technikum.

W lewym menu pod linkiem Wyprawka Szkolna 2015/16 umieszczona została:

– treść ogłoszenia (informacji) dla rodziców, dotycząca zasad udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna 2015/2016” oraz
– druki wniosków i oświadczeń (zaświadczeń).