Główne cele programu "Mały Mistrz"

1. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;

2.wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;

4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;

5.określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów; zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej;

Strona internetowa programu "Mały Mistrz"