Kapitał LudzkiUE

 

 

 

 

Od dnia 17 stycznia 2012 uczniowie klas I – III Szkoły  Podstawowej Zespołu Szkół w Bojanie są uczestnikami projektu „Dzieci to nasza przyszłość – Wsparcie uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.Realizowany jest on przez Gminę Szemud na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

 

Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Szemud poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III.

Do celów szczegółowych tego projektu należy:

 • Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Szemud przez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych;
 • Zwiększenie dostępności do zajęć terapeutycznych oraz wzmacnianie psychologiczne uczniów i uczennic;
 • Rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów i uczennic przez zwiększenie liczby zajęć dodatkowych..

Udział w tych zajęciach jest bezpłatny, a jego uczestnikami mogą być dzieci klas I-III uczęszczający do naszej szkoły:

 • U których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju;
 • Uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.

 

W ramach projektu na terenie naszej szkoły odbywają się następujące zajęcia:

 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji prowadzone przez mgr Mirosławę Pakur;
 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone przez mgr Barbarę Dziecielską;
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone przez: mgr Jolantę Wilkusz, mgr Monikę Kitlas i panią Angelinę Chmielecką- Michna; zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez mgr Beatę Duszyńską i mgr Justynę Slas;
 • Zajęcia terapeutyczne ze sprawności grafomotoryczne prowadzone przez mgr Elżbietę Gorczyńską;
 • Zajęcia terapeutyczne z techniki pamięciowej i koncentracji prowadzone przez mgr Beatę Duszyńską;
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzone przez mgr Ewelinę Migdalską;
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w zakresie języka angielskiego prowadzone przez mgr Danutę Mostrąg (klasy II) i mgr Agnieszkę Myszk (klasy III).

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013