Dnia 15 listopada 2010r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bojanie, który wykonano w ramach projektu pn. „Budowa wiejskiego placu zabaw w Bojanie”. Wspomniana inwestycja zrealizowana została na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.09.03.00-00-116/09-00z dnia 13.07.2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina skutecznie pozyskała fundusze na ten projekt obok innych będących w trakcie realizacji w m. Koleczkowo (zaplecze sportowe dla boiska sportowego), Częstkowo (plac treningowy dla strażaków).

W uroczystości otwarcia wspomnianej wyżej inwestycji uczestniczyli: Wójt Gminy Szemud p. Zbigniew Engelbrecht, radni Gminy Szemud, kierownik Referatu Oświaty Kultury i Zdrowia, przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele, najmłodsi uczniowie szkoły, przedszkolaki i mieszkańcy.

W szkole odbyła się pierwsza część uroczystości. Po przemówieniach Dyrektora Szkoły oraz Wójta, uczniowie z klas III zaprezentowali program artystyczny, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu wszystkich dzieci podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie placu zabaw.

Druga część uroczystości odbyła się na placu zabaw. Ksiądz Marcin Bukowski dokonał poświęcenia miejsca zabaw, a p. Dyrektor, Wójt i zaproszeni goście wspólnie przecięli wstęgę. Dzieci mogły spróbować swoich sił w zorganizowanych konkursach sportowych. Wszyscy zawodnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminę Szemud przy dofinansowaniu w ramach w/w programu.

Ostatnim elementem uroczystości był słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników otwarcia placu zabaw, także współfinansowany w ramach projektu.

Agnieszka Myszk, Milena Czoska