Informacja Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjęcia dzieci 5 i 6 letnich do szkoły – obniżenia wieku szkolnego

pod tym linkiem znajduje się tekst źródłowy umieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
  W przypadku problemów z łączem pełny tekst został także umieszczony w zakładce "czytaj cały wpis" widoczny poniżej

Informacja Pomorskiego Kuratora Oświaty w spr. obniżenia wieku szkolnego:

Gdańsk, 2009-02-16
 
 
Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół Podstawowych
w województwie pomorskim

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi obniżenia wieku obowiązku szkolnego, pragnę poinformować o planowanych zmianach w edukacji dzieci sześcioletnich.

Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2009 r. przyjął znowelizowany tekst ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Najistotniejsze zmiany dotyczą edukacji dzieci sześcioletnich. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

1. Sześciolatek w szkole podstawowej
W latach szkolnych 2009/2010 do 2011/2012 obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

– przyjęcie dziecka do szkoły następuje na wniosek rodziców,

– rodzice dziecka mają prawo (nie obowiązek) do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej,

– warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej w wyżej podanym okresie będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym,

– dziecko sześcioletnie, które nie było dotychczas objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, będzie mogło zostać przyjęte do szkoły podstawowej jedynie wówczas, jeżeli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

– dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć do szkoły dziecko sześcioletnie jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły.

2. Dzieci pięcioletnie od 1 września 2009 roku będą miały prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Gdy rodzice wyrażą chęć do takiego przygotowania dziecka pięcioletniego, to samorząd ma obowiązek umożliwić dziecku to przygotowanie.

3. Dzieci sześcioletnie, które od 1 września 2009 r. nie podejmą nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Zadania gminy:

– zapewnienie warunków do realizacji prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich,

– zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, gdy dowożenie zapewniają rodzice – jeżeli droga z domu do przedszkola, oddziału lub publicznej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km,

– zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, publicznej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, gdy dowożenie zapewniają rodzice.

 
Pomorski Kurator Oświaty
Zdzisław Szudrowicz